• Görsel yok

Q3H90L4C-KI

SKU: Q3H90L4C-KI
General Features
SAP Code Bilgi Q3H90L4C-KI Bilgi
Motor Type (IM) Bilgi Three Phase Asychronous Motors Bilgi
Phase Bilgi Three Phase Bilgi
Efficiency Class Bilgi IE3 Bilgi
Motor Supply Frequency (Hz) Bilgi 50 Bilgi
Motor Supply Voltage(V) Bilgi 220/380 Bilgi
Frame Size Bilgi 90 Bilgi
Power (kW) Bilgi 1,1 Bilgi
Poles Bilgi 4 Bilgi
Speed (rpm) Bilgi 1500 Bilgi
Housing Material Bilgi Aluminium Bilgi
Duty Type Bilgi S1 Bilgi
Insulation Class Bilgi F - 155°C Bilgi
Protection Class (IM) Bilgi IP 55 Bilgi
Cooling System Bilgi TEFC Bilgi
Vibration Grade Bilgi A Bilgi
Mounting Type Bilgi B3 Bilgi
Flange Type Bilgi B3 Bilgi
Main Dimensions - L (mm) Bilgi 343.5 Bilgi
Shaft Dimensions - D (mm) Bilgi 24.0 Bilgi
Shaft Dimensions - E (mm) Bilgi 50.0 Bilgi
Main Dimensions - AC (mm) Bilgi 172.5 Bilgi
Motor Weight (kg) Bilgi 17.0 Bilgi
Bearing (Drive Side) Bilgi 6305-2Z Bilgi
Bearing (Non Drive Side) Bilgi 6205-2Z Bilgi
Thermal Protection Bilgi PTC Bilgi
Color Code Bilgi RAL 6011 Bilgi